კონტაქტი
მისამართი:
თბილისი, ბოჭორმის ქ. #8 საფოსტო ინდექსი 0144
ტელეფონი:
(+995) 592 78 64 64 კომერციული დირექტორი რამაზ ბაბალაშვილი
დაცვის კოდი
განაახლეთ დაცვის კოდი